COVID-19

REGULAMIN działania Klubu Sportowego TK w okresie COVID- 19.

 

§ 1 Podstawa prawna regulaminu.

Postanowienia niniejszego regulaminu opracowane zostały w oparciu o:

1) przepisy rozporządzenia oraz wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego z 2020 r.

2) Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1239). 3) Aktów wykonawczych do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 § 2 Przedmiot regulaminu.

Regulamin ustala organizację i porządek w procesie prowadzenia zajęć w Klubie Sportowym TK w związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym COVID-19.

  § 3 Zakres osobowy nowych regulacji.

Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich pracowników, wolontariuszy Klubu Sportowego TK bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko oraz rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających na zajęcia, wszystkich uczestników zajęć i osoby trzecie przebywające na terenie gdzie prowadzone są zajęcia.

 § 4 Wprowadzenie nowych zasad funkcjonowania.

Każdy pracownik i uczestnik zajęć (także rodzic/opiekun uczestnika zajęć) przed rozpoczęciem zajęć podlega zaznajomieniu z treścią niniejszego regulaminu, potwierdzając jego znajomość poprzez podpisanie stosownego oświadczenia.

 § 5 Środki higieniczne

Klub Sportowy TK zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania, w tym płyn do dezynfekcji rąk. Dezynfekcja rąk jest obowiązkowa tuż po wejściu na zajęcia i dotyczy każdej osoby wchodzącej na teren, gdzie prowadzone są zajęcia bez wyjątku oraz po wyjściu z sali.

1)      Podczas zajęć w parach: - uczestnicy nie mają obowiązku zakrywania twarzy, - nie ma zmian partnerów, - zalecamy utrzymanie dystansu społecznego (1,5 m) pomiędzy ćwiczącymi parami, - obowiązuje limit uczestników na sali

2)      Podczas zajęć SOLO- każdy uczestnik w tym dzieci ma obowiązek zachowania odległości 1,5 metrów od innych (dystans społeczny).

§ 6 Organizacja zajęć od dnia 01.09.2020

3) Zajęcia odbywają się z zachowaniem wytycznych GIS odnośnie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy uczestników zajęć i pracowników.

4) Na zajęcia Klubu Sportowego TK mogą uczęszczać tylko zdrowe osoby, bez objawów chorobowych.

5) Osoby, co do których istnieje podejrzenie wystąpienia objawów chorobowych, nie będą wpuszczane na zajęcia. Dotyczy także rodziców i opiekunów.

6) Zaleca się przychodzenie na zajęcia nie wcześniej niż 15 minut przed zajęciami, aby umożliwić poprzedniej grupie bezkontaktowe opuszczenie budynku.

7) Pomiędzy zajęciami następuje 15 minutowa przerwa, podczas której sala jest wietrzona. Powyższe nie wyklucza wietrzenia sali także w trakcie zajęć.

8) Szatnie są dezynfekowane i dostępne są dla wszystkich kursantów.

9) Na zajęcia może wejść z dzieckiem tylko jeden rodzic w celu przygotowania dziecka do zajęć. Zaleca się przyprowadzanie i odprowadzanie dziecka przez tę samą osobę w celu wykluczenia rotacji osób postronnych. Zabrania się przynoszenia przez dzieci zbędnych przedmiotów takich jak zabawki, telefony itp.

10) Jeśli w trakcie przyprowadzania lub odbierania dziecka utworzy się kolejka, należy zachować odstęp 1,5 m. - nie tłoczymy się przed wejściem.

11) Na sali tanecznej w trakcie zajęć uczestnicy i pracownicy mogą przebywać bez przyłbic i maseczek ochronnych. Niniejszy zapis nie dotyczy osób trzecich – w szczególności rodziców i opiekunów dzieci, którzy mają obowiązek zakrywać usta i nos.

W przestrzeniach wspólnych zalecane jest noszenie maseczek lub przyłbic.

 § 7 Okres obowiązywania regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.09.2020 r. i obowiązuje do odwołania.